دستورالعمل و راهنمای انجام شنوایی سنجی طب کار

راهنمای شنوایی‌ سنجی طب کار؛ نحوه انجام تست شنوایی

ادیومتری یا شنوایی سنجی از رایج‌ترین آزمون‌های پاراکلینیکی مورد استفاده در معاینات بدو استخدام و دوره ای طب کار و نیز در تشخیص کاهش شنوایی ناشی از صوت می‌باشد. برای اینکه نتایج حاصل از تست شنوایی قابل اعتماد و تفسیر باشند لازم است این آزمون در مکان مناسب و توسط افراد واجد صلاحیت و اموزش دیده انجام شوند. در این راستا دستورالعمل و راهنمای انجام شنوایی سنجی می‌تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد.

ادامه مطلب

راهنمای انجام تست اسپیرومتری

راهنمای انجام تست اسپیرومتری

راهنمای انجام تست اسپیرومترى که از رایج‌ترین تست‌هاى معاینات بدو استخدام و معاینات دوره اى طب کار است برای تکنسین‌های تست بسیار مهم است. نتایج حاصل از اسپیرومترى به کیفیت دستگاه اسپیرومتر، میزان آگاهى و تسط تکنسین اسپیرومترى و کیفیت انجام مانور بازدمى بستگی دارد. در واقع اگر مانور بازدمى توســط فرد به‌درســتى انجام نشود، تفسیر نتایج حاصله ارزش چندانى نداشته و مى‌تواند باعث نتایج کاذب و تفسیر اشتباه از نتایج اســپیرومترى و تبعات بعدى آن شــود.

ادامه مطلب