انتخاب بالش مناسب و ارگونومیک

انتخاب بالش مناسب

انتخاب بالش مناسب به عوامل مختلفی از جمله پوسچر خوابیدن هر فرد بستگی دارد. بنابراین یک معیار ثابت برای همه افراد وجود ندارد. با توجه به ویژگی‌های بدنی، عادات خوابیدن و احساس راحتی می‌توان به انتخاب مناسبی دست یافت . با این وجود رعایت نکات ارگونومی حین خوابیدن و استراحت از جمله حفظ پوسچر صحیح بدن به گونه‌ای که راستای ستون فقرات حفظ شود نیز اهمیت بسزایی دارد.

ادامه مطلب