اختلال در بینایی در معاینات طب کار بدو استخدام منعی برای استخدام دارد؟

منع استخدام برای اختلال بینایی

مانطور که گفته شد چشم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطی فرد با محیط پیرامون خویش، نقش مهمی در ادراک و کارایی و حفظ ایمنی افراد در محیط‌های شغلی ایفا می‌کند. از طرفی عملکرد بینایی برای انواع کارها ضروی است. به همین دلیل ممکن است منع استخدام برای اختلال بینایی در برخی مشاغل امری واضح و بدیهی باشد.

ادامه مطلب