ارگونومی دوران بارداری

ارگونومی دوران بارداری

بخش قابل توجهی از کمردرد که در طول دوران بارداری تجربه می شود ، بعلت فشار ناشی از وزن کودک در حال رشد تشخیص داده شده است. با توجه به نکات ارگونومی دوران بارداری و رعایت پوسچر صحیح بدن در بارداری می تواند به پیشگیری از درد و حتی بهبود آن کمک کند.

ادامه مطلب