مجوزهای رسمی پراناطب

مرکز تخصصی طب کار پرانا تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران و با مدیریت دکتر صبا ناسوتی‌فرد در مرکز تهران مشغول فعالیت می‌باشد. این مرکز دارای دو مسئول فنی با مدرک تخصص طب کار است که از نقاط قوت این مجموعه می‌باشد. مجوزهای پراناطب شامل پروانه طبابت، پروانه بهره‌برداری و پروانه مسئول فنی است که می‌توانید آن‌ها را در ادامه مشاهده کنید.

مجوزهای رسمی طب کار پرانا