21 ژوئن 2020

تغییرات بدن در بارداری بارداری یک حالت نرمال با تغییر ویژگیهای زیادی در بدن زنان می باشد تغییرات بدن در بارداری به سه دسته تقسیم می‌شوند. در سه ماهه اول بارداری بخشهای گوناگون بدن کودک در حال شکل گیری می باشد و حساسترین دوره از جهت آسیب پذیری کودک به شمار میرود. در سه ماهه دوم اعضای بدن رشد می کنند و تکامل می یابند در عین حال اندازه و وزن کودک افزایش می یابد.در طول دوره بارداری عض...