انجام معاینات دوره ای واحد پخش شرکت یونیلور و انجام تست PCR و مشاوره کرونا