انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای پرسنل شرکت های کاریزما از سال ۱۳۹۷ تاکنون،انجام خدمات تغذیه ای و رژیم درمانی کلیه پرسنل، پایش پرسنل از نظر اختلالات اسکلتی-عضلانی و انجام اسکن کف پا، طراحی برنامه حرکات اصلاحی جهت رفع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ساخت کفی طبی برای آن دسته از افرادی که نیاز به کفی طبی برای آن ها تشخیص داده شد