انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای، انجام تست PCR و مشاوره کرونا بصورت موردی و موقعیت های اضطراری