انجام معاینات دوره ای، انجام خدمات تغذیه ای و رژیم درمانی برای کلیه پرسنل، آموزش اصول ارگونومی و اصلاح پوسچر و ایستگاه کاری کلیه پرسنل و همچنین پایش کلیه افراد از نظر اختلالات اسکلتی- عضلانی، اسکن کف پا و ساخت کفی طبی کفش، انجام تست PCR و مشاوره کرونا بصورت موردی و موقعیت های اضطراری

انجام معاینات دوره ای و برنامه ریزی تغذیه پرسنل ، ارزیابی ارگونومی کاربران ، طراحی برنامه حرکات اصلاحی