15 سپتامبر 2021

درماتیت شغلی- معاینات طب کار پرانا- معاینات دوره ای و معاینات بدو استخدام
درماتیت های شغلی یا بیماریهای پوستی ناشی از کار هرگونه حالتهای پاتولوژیکی پوست هستند که علت اصلی ایجاد آنها تماس شغلی هستند. درماتیت شغلی یکی از علتهای مهم بهره‌وری و غیبت ناشی از بیماری در صنایع محسوب می‌شوند. در معاینات پزشکی طب کار مواد و آلاینده‌هایی که فرد در محیط کار با آنها مواجهه دارد بررسی شده و احتمال ارتباط آنها با درماتیت فرد بررسی می‌شود تا ارتباط آن با شغل فرد تعیین شود. ا...

11 جولای 2020

آزمایش های بدو استخدام چرا باید طب کار – آزمایش های بدو استخدام را انجام دهیم؟ افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند این موضوعیست که ماده 90 قانون تامین اجتماعی بر آن تاکید دارد . کارفرمایان باید الزام انجام معاینات وآزمایش بدو استخدام را جدی بگیرند . پس کارفرما مکلف است قبل از بکار گیری کارمندان یا کارگران خود، ترتیب معاینات پ...