پیشگیری از کبد چرب

جمع شدن چربی در کبد به ميزان بيشتر از 5 تا 10 درصد را کبد چرب می گويند . کبد يك تصفيه خانه بزرگ براي مواد زائد در بدن است و اگر ميزان زيادي چربی در کبد وجود داشته باشد، اين فرآيند دچار مشکل می شود.کبد چرب به سه دسته: کبد چرب غيرالکلی، کبد چرب الکلی و کبد چرب حاد بارداري تقسيم می گردد.