نقش طب کار در پیشگیری از بیماریهای شغلی

شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار و بررسی وضعیت سلامت شاغل امری است که در طب کار انجام شده و در صورت احتمال بروز بیماری، پیشگیری از آن را ممکن می‌سازد.